БЕЗПЛАТНО САНИРАНЕ? ЛОВ НА БАЛЪЦИ!

NMologo-m

По темата с безплатното саниране в последно време се води доста усилена полемика не само в интернет, но и в пресата.

Диа Геврас от „Народна младеж“ потърси мнението на Мика Сиийминеен, един от противниците на т.нар. „безплатно саниране“, който преди време съвсем открито заяви, че това е поредния начин хората да бъдат ограбени.

В: Вие винаги сте казвали, че санирането няма да е безплатно, че ще излезе солено на онези, които го подхванат.

О: Такова нещо като безплатен обяд, даден от бизнеса и държавата няма.
В случая със санирането имаме една голяма далавера, която е спомагаща за олекотяване на и без това изтънелия джоб на баламите, които се хванат на въдицата като същински балъци и източване на средства от държавния бюджет, които са за сметка на останалата рая1.

В: Каква е целта на санирането?

О: Във всеки случай няма нищо общо с енергийната ефективност.
Нека разгледаме нещата от гледна точка на това кои фирми биха спечелили конкурсите за изпълнители.
Естествено, че тези фирми ще са близки до управляващатата партия и няма да са случайни.
Такова нещо като реален конкурс във високобюджетни проекти няма нито в България, нито в ЕС.2

В: Мислите ли, че тези фирми ще злоупотребят?

О: Аз съм на 100% сигурен, че злоупотреби ще има.

В: Какви?

О: Ще се раздуят цените. Ще се използват материали с по-ниско качетство, ще се пести и от тях, както и изпълннието ще е “колкото да се не разпадне веднага”.3

В: Какво Ви кара да мислите така?

О: Гледам резултатите от ремонтите по софийските улици.

Също така гледам и като как реновираха пазарите.
А тоже и изградените съоръжения по европроекти.
Всичко се разпада веднага щом влезне в експлоатация.
Имаме строеж не на съоръжения или реновиране на стари такива, а създаване на съвременни развалини…4

Част от летния амфитеатър във Вършец Снимка: Елена Челебийска

Част от летния амфитеатър във Вършец
Снимка: Елена Челебийска

В: Какво Ви кара да се съмнявате в безплатното саниране по проекта „Енергийно обновяване на българските домове“ към Оперативна програма „Регионално развитие“

О: Понеже наложиха едно от задължителните условия за кандидатстване по проекта „Енергийно обновяване на българските домове“ към Оперативна програма „Регионално развитие“ да е учредяването на сдружение на собствениците.
Представят ни, че това е задължително навсякъде в ЕС, но твърдението им е несъстоятелно.

Мотива за задължителното учередяване на на сдружение на собствениците е, че в процеса на кандидатстване и одобрение за институциите е по-лесно да общуват с едно юридическо лице, каквото е сдружението, а не поотделно с всеки собственик в етажната собственост.

Да, ама не. В останалите страни от ЕС, регионалните закони, еквивалентни на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) за усвояване на средства от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии с цел ремонт и обновяване на сградата собствениците не са длъжни да учредят сдружение.

Могат да кандиидатстват и като Общо събрание на етажната собственост и пред закона Общото събрание е равнопоставена Сдружение на собственициите при кандидатстване за реновиране, ремонти ии др.

Принципно ЗУЕС изрично предвижда Общото събрание да може да кандидатства за саниране в своите членове 10 и 115

Дете взема и без усилие изважда плочка от уличната настилка, която хлопа Снимка: Мика Сийминеен

Дете взема и без усилие изважда плочка от уличната настилка, която хлопа
Снимка: Мика Сийминеен

В: В интернет битуват твърдения, че искането Общо събрание на собствениците да е регистрирана като юридическо лице по Закона за юридическите лица с нестопанската цел – ЗЮЛНЦ е с цел да може после да се присвоят жилищата на участвалите в санировката, да се вменява колективна отговорност пред ЕРП-та, ВиК дружества, топлодикационни такива, данъчни и други.

О: Ако разгледаме ЗЮЛНЦ, ще видим, че отделкните членове на дадено ЮЛНЦ не носи отговорност за задълженията на самото ЮЛНЦ, но при положение, че участниците в ЮЛНЦ влизат него с актив своята собственост, то тя става част от имуществото на въпросното ЮЛНЦ.

В: Искате да кажете, че при задължения даже и на един от членовете на ЮЛНЦ може да се предяви претенция към всички?

О: Реално погледнато е така.
Персоналната отговорност става колективна.
Също така при ликвиация на ЮЛНЦ по Чл. 15. ал. 1 и 2 от ЗЮЛНЦ може да се окаже така, че участниците да се окажат лишени от имущество, защото ликвидатора е постъпил некоректно.

“Принципно в хода на ликвидацията се извършват всички действия, както и при ликвидацията на търговските дружества – събират се вземанията на юридическите лица с нестопанска цел и се изплащат задълженията към кредиторите.
Особеност е, че разпределението на останалото имущество става било по правилата, записани в устава (учредителния акт) на юридическото лице с нестопанска цел, било по решение на върховния орган. Ако такова решение не се вземе, то тогава разпределението на оставащото имущество се прави по решение на ликвидатора.
Когато в устава (учредителния акт) или по решение на върховния орган/ликвидатора, е прието имуществото да отиде у определено лице, но то не съществува или не може да бъде определено точно, то тогава имуществото преминава у общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел – 15, ал. 2 ЗЮЛНЦ.”6

От горния цитат е видно, че ликвидацията на Сдружението на собствениците като ЮЛНЦ се извършва по Търговския закон.7, 8
Сиреч при задължения на членовете на Сдружението на собствениците като ЮЛНЦ, то сдружението ще бъде третирано като фирма тип “Събирателно дружество”, по отношение на имуществената отговорност по Определение.9

В: Какво представлява Сдружението на собствениците?

О: Според чл. 25, ал. 1 от Това става по специална процедура, описана в ЗУЕС. Сдружението е юридическо лице и се вписва в регистър на общината. 10

Както е видно от ал. 3 и Чл. 27 , ал. 111, за учередяване на Сдружение не е нужно одобрението на всички собственици, а от само на притежателите на 67 идеални части от сградата.

Това означва, че собствениците на останалите 33 идеални части биват вкарани насилствено в Сдружението заедно с тяхното имущество.

Като изключим това, че в Сдружението на собствениците, участниците влизат с цялото си иимущшество и отговарят с него за задълженията на Сдружението, то то иначе е като всяко едно ЮЛНЦ и се управлява по същия начин.

Сдружението може да е с някакъв срок, може и да е безсрочно.
При изтичане на срока то се ликвидира на базата на Търговския закон и ЗЮЛНЦ.12

Точно тук е проблема, защото при ликвидация на сдружението или предявен иск към един от участниците да се стигне до превръщане на индивидуалната отговорност в колективна по смисъла на това, че имуществото на длъжника е част от имуществото на Сдружението.

Тогава всички участници ще са солидарни при погасяване на задълженията не само на Сдружението, но и на отделните участници в него.

В: Стана ясно, че Сдруженията на собствениците, които ще получат безплатно саниране ще трябва да заплатят стротелния надзор по време на извършването му.

О:При структурирането на дейностите и мерките по енергийна ефективност, които покрива националната програма, не са заложени средства за задължителния строителен надзор на тези обекти. Проблемът е, че и общините не са предвидили средства в бюджетите си”, това заяви пред “Сега” председателят на Камарата на строителите в България инж. Иван Бойков13

В зависимост от сградата и обема строителни дейности в проекта цената на надзора може да варира от 1 до 5%. Обичайно обаче тя е 3-5 на сто от стойността на строителството”, каза пред в. “Сега” инж. Емил Тодоров, член на управителния съвет на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти.

В същото време Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) заяви, че безплатното саниране включва и разходите за строителен надзор.14
Съгласно Методическите указания по Програмата на всяка сграда следва да се извърши техническо обследване и обследване за енергийна ефективност, изготвя се инвестиционен проект, който се одобрява по надлежния ред и се издава разрешение за строеж, след което се стартира със строителните и монтажни работи. В рамките на програмата е посочено изрично извършването на авторски и строителен надзор, а в допълнение програмата изисква и упражняване на инвеститорски контрол”15

В: На кого да вярваме?

О: Аз бих се доверил на думите на инж. Иван Бойков и на инж. Емил Тодоров, защото не може да не са намерили някаква врътка от МРРБ по един или друг начин Сдруженията на собственициите да заплатят строителния надзор на сградите.

В: Колко са сдруженията на собствеиците към момента?

О: Не знам. Според изнесените данни, те са 1354, от тях 1220 са подписали договори с банките.17

В: Сдружения, договори с банки…
А какво би станало, ако отпуснатите 1 млрд. лв не стигнат за санировките?
Договорите са между банките и собствениците, а не между банките и МРРБ.

О: И това е едно от нещата, които будят съмнение.
1 млрд. лв са недостатъчна сума за саниране на сградния фонд, който се нуждае от обновяване.

В страната има над 11 000 сгради, които се нуждаят от цялостно реновиране, а това е доста сериозна бройка, за която е нужна доста по-солидна сума.

Ако МРРБ не успее да погаси всички задължения, то тогава ще се стигне до ситуация, в която Сдруженията на собственициите като кредитополучатели ще трябва да изплатят кредитите. Това означава, че доста хора ще бъдат лишени от правото си на собственост вурху своите домове.

В: Това ли е причината да се изисква Сдружение на собствениците? Отнемането на жилища?

О: Да. Както споменах по-горе, Сдружението е юридическо лице и се третира като такова, а Общото събрание не е юридическо лице.

В: А възможно ли е Сдружението на собственициите да бъде вкарано в умишлен фалит по един или друг начин?

О: Да. Възможно е. Например, когато банките си поискат дължимото.

В: И хората могат да си загубят жилищата?

О: Точно така.
Понеже Чл. 33 от Конституцията на Република България защитава жилището като неприкосновена собственост, отнемането на жилища може да стане, само ако те бъдат вкарани като дялов капитал в Сдружението, което впоследствие да бъде доведено до банкрут.
След като жилището вече е част от капитала на Сдруженито, то спокойно може да бъде принудено да изплаща фактурираниите сметки от ЕРП-та, топлофикационни и ВиК дружества сметки, даже и на индивидуалните длъжници.
При положение, че Сдружението реално се третира като фирма след бъдещи законови проверки то ще носи отговорност за изплащането на задълженията на всички домакинства във входа.

Поради високите нива на бедност, които вече стигнаха до 80.9% от населението, нали се сещате колко хора не покриват раздутиите сметки, които получават.
Например тези от топлофикационните дружества, които се начисляват, независимо дали ползвате или не ползвате техните услуги.

В: Според казаното до тук излиза, че т.нар. “Безплатно саниране” може да се окаже поредния начиин за ограбване на българските граждани?

О: Да. Няма индикации, че ще е нещо друго.
Системата още от сега е така нагласена, че се създават предпоставки чрез недобронамерени, направо злонамерени действия на монополистите да се докарат Сдруженията на собствениците до фалит и хората да загубят домовете си.

Видно е, че хората имат право и основание да се притесняват от това какво би произтекло от “безплатното” саниране, защото опита ги е научил, че държавата и банкиите в днешно време, а и в бъдеще не биха се поколебали да им отнемат и последното, което имат – техните домове.

След като правителствата на Прехода със своите действия и бездействия показаха, че усилено работят за тотално обедняване на българския народ, то не може да им се има вяра и за тозии проект.

Също така, трябва да се отбележи, че и тези Европрограми не са безвъзмездни, че срещу тях ще ни се отнеме нещо.

Не е за пренебрегване и факта, че извършените действия по оперативни програми са се оказали нищо по-различно от източване на средства и точно поради тази причиина се опасявам, че санираните сгради няма да устискат кой знае колко време.
Неслучайно давам примери с “Витоша” и арената във Вършец, които се разпаднаха непосредствено след като бяха завършени.

Едно е сигурно, че от цялата програма няма да излезне нищо добро, защото фирмите, които ще извършат реновирането на сградите ще бъдат избрани не по-качеството на тяхната работа, а по това колко са набутали под масата на съответните чиновници и в партиините каси.

Санирането, поне според мен и онези, които са наясно със значението на израза “tanstafl”19 не е нищо повече от поредната голяма измама, на която хората ще станат жертва, даже ии да не са искали да инвестират в нея собствените си жилища.

––––––-

Бележки:

1. Стадо

2. Според Евростат, чиновниците в старите страни–членки на ЕС са взели като подкупи за 2019 г. Близо 390 млрд. евро. Голяма част от въпросниите рушветии са дадени от фирмите, за да бъдат избрани за изпълнители на обществени поръчки.

3. Виж снимките в албума „Фандупково Стъргало 2015“, Още не са направили втората част от „Стъргалото“ на „Витошка“, а ремонтираната вече се руши. Фандупково Стъргало 2015

4. Онагледено със снимков материал в албума “261 374 лв. и още нещо” #Изграждане на летен амфитеатър на територията на градски парк
Вършец с цел представяне на местното културно наследство; 261 374 лв. и още нещо

5. Раздел II.: Общо събрание на собствениците:

Органи на управление
Чл. 10. Органи на управление са:
1. общо събрание;
2. управителен съвет (управител).

Правомощия на общото събрание
Чл.11, ал. 12. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) може да приеме решение за управление на общите части за получаване на:
а) кредити за извършване на необходим или неотложен ремонт;
б) кредити за извършване на полезни разходи;
в) безвъзмездна помощ и субсидии;

6. Юридически лица с нестопанска цел

7. “Чл. 15. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устава, учредителния акт или от върховния орган на юридическото лице с нестопанска цел, доколкото в този закон не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
(2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.”

8. ТЗ: Раздел V : Прекратяване и ликвидация на дружеството, виж: Търговски закон, Раздел V: Прекратяване и ликвидация на дружеството

9. Глава единадесета, СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО, Раздел I: Общи разпоредби:
Чл. 76 от ТЗ: „Събирателно е дружеството, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма. Съдружниците отговарят солидарно и неограничено.“

10. ЗЕУС, Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.)
ал.1: За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредят сдружение. Сдружението е юридическо лице, създадено по реда на този закон.

ал.2: Сдружението може да извършва и други дейности, свързани с управлението на общите части на етажната собственост, включително да усвоява средства от други източници на финансиране, извън тези по ал. 1.: 
ал.3: За създаване на сдружението се свиква учредително събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост. Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
ал. 4 Сдружение на собствениците може да се създаде за един или повече от един вход на сградата. В този случай сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от идеалните части на собствениците от общите части във входа (входовете). Когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа (входовете) не е равен на 100, се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 5 и 6.
ал.5: Сдружението се създава само за целите на този закон и се вписва в регистъра по чл. 44, ал. 1 по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост. Сдружението се вписва и в регистър БУЛСТАТ.
ал. 6 Когато през годината сдружението извършва дейност само по ал. 1 или не осъществява дейност, не прилага Закона за счетоводството.
ал. 7: Средствата по ал. 1 и 2 се усвояват след решение на общото събрание на сдружението, а когато в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, решението се внася за приемане и от общото събрание на собствениците по реда на чл. 33, ал. 4.

11. ЗЕУС, Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Учредително събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представител собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, а когато сдружението се създава за отделен вход – собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на входа.

12. ЗЕУС, Чл. 37., ал. 1 При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

13. Надзорът на безплатното саниране се оказа платен

14. Няма пари за строителен надзор при санирането по държавната програма

15. МРРБ: Безплатното саниране включва и разходите за строителен надзор
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) заяви, че безплатното саниране включва и разходите за строителен надзор.

16. МРРБ: Програмата за саниране включва извършване на строителен надзор

17. Надзорът на безплатното саниране се оказа платен

18. Конституция на Република България, Чл. 33., ал 1 Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона.
ал. 2. Влизане или оставане в жилището без съгласие на неговия обитател или без разрешение на съдебната власт се допуска само за предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаите на крайна необходимост.

19. „Не съществува такова нещо като безплатен обяд“

Advertisements

One thought on “БЕЗПЛАТНО САНИРАНЕ? ЛОВ НА БАЛЪЦИ!

 1. ТЕЯ ДЕТО ГИ ,ИЗБРАХТЕ, И СЕ ХВАЛЯТ ТОЛКОВА МНОГО , КАТО ПУБЛИКУВАТ САНИРАНИТЕ ЗГРАДИ .ДА ПИШАТ И КОЛКО СТРУВАТ . ЧЕ ДА ВИДИМ ЗА КАКВО ИДЕ РЕЧ , КОЛКО ОТКРАДНАХТЕ ЗА Тях . И КОЛКО ЩЕ ТРЯБВА ДА ВРЪЩА / НАРОДА /. НЕ НИ ПРАВЕТЕ НА ПРОСТИ . ТОВА ЧЕ НЯМАМ ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ОЗНАЧАВА НИЩО . Даже НАПРОТИВ .ЩЕ ВИ СЛОЖА В МАЛКИЯ СИ ДЖОББ , АКО НЕ ВИ Е ЯСНО ГОСПОДА ПИТАЙТЕ . ПАРТИЬО ЛЮБИМА КОЛКО ХУБАВА СИ ТИ…..
  Г рабят
  Е лементарно
  Р епублика
  Б ългария
  Не го ли , разбирате Господа . КОЛКО ТРЯБВА ДА Сте ПРОСТИ ЧЕ И ДА СИ И ВЯРВАте .БИЛИ ГО ХВАЛИЛИ . КОЙ БЕ БОЙКО те хвали.ТИ ПРОЧЕЛ ЛИ СИ ГО ИЗОБЩО ТОЯ ДОКЛАД . ЕВРОПА ГИ ПЛЮЕ , ТЕ СИ МИСЛЯТ ЧЕ ДЪЖД ГИ ВАЛИ .КОЛКО ДА ВИ ПОВТАРЯТ ,ТО НЕ ИСКА УМИЛКВАНЕ ,ПЛЮНЧЕНЕ , И УХАЖВАНЕ . ИЛИ ТАНЦ СЪС САБИ . А КАРДИНАЛНИ РЕФОРМИ БОЙКО , БОЙКО . ОПРАВЯЙ НЕЩАТА ЧЕ ПОТЪВАШ . ИЗГАРЯШ КАТО ФАКЕЛ . ТОВА ЧЕ НЕ ВИ КАЗВАТ НИЩО НЕ ОЗНАЧАВА . ЧЕ ВИ ХВАЛЯТ . И СЪВЕТ ОТ ПРОСТИЯ- / КАРДИНАЛНИ РЕФОРМИ /Да вземеш да си , върнеш фирмичките с парите които открадна да направят още

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s