РЕШЕНИЕ №4041 ПО ДЕЛО №3524/2014 И № 4042 ПО ДЕЛО 3732/2014: ОЩЕ ДВЕ МАЛКИ КРАЧКИ КЪМ ГОЛЯМАТА СПРАВЕДЛИВОСТ

ВТОРА И ТРЕТА ПОБЕДА НА НАРОДА СРЕЩУ КОНЦЕСИОНЕРИТЕ!

bg-zlato

Честита победа! На 18-ти юни 2014 година задружните усилия на шепа български граждани дадоха резултат. За втори път тази година български съд се произнесе не в полза на концесионера, а в полза на народа.

Съдия Славина Владова от Административен съд София-град постанови, че концесионерите нямат право да крият договорите, по силата на които извличат ценни метали от българската земя на стойност над 1 милиард долара ($1 000 000 000) всяка година от 15 г. насам. И българското правителство няма право да ги защитава.

Съдия Владова даде надежда на цял един народ и ние като нейни съграждани благодарим за доблестната ѝ позиция.

Над 800 български граждани от всички краища на света поискаха от Министерски съвет да разкрие договорите с трите частни фирми, извличащи злато, сребро, мед и още 40 метала от най-големите находища в България: Челопеч, Панагюрище, Крумовград, Мирково, Кърджали.

Всеки един от тези над 800 български граждани изпрати заявление за достъп до информация в, което пише:


Във връзка с множеството предавания и публикации в медиите в България, в обществото възникна съмнение относно контрола, екологичния и икономическия ефект и управлението на концесиите като цяло…
…възникна опасение, че е нарушен принципът, заложен в чл. 18, ал. 6 от Конституцията на Република България, който гласи: „Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и обществото“, поради непълнотите и неяснотите в договорните отношения (концесионните договори) между държавата и съответните фирми.
По смисъла на ч. 18, ал. 1 подземните богатства се явяват държавно имущество и това, ведно с предходното, поражда основание да се счита, че отдадените концесии са в ущърб на българската държава и народ.
Исканата от мен информация е и с цел установяване чрез напълно прозрачна процедура дали е нарушен чл. 18, ал. 6 от Върховния закон на Република България.
…Тази информация ми е нужна и Вие сте длъжен да ми я предоставите по силата на §1, т.5, буква а) от допълнителните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация, тъй като тя би ми дала възможност да си съставя мнение и да участвам в бъдещи дискусии по темата. Освен това би спомогнала за евентуалното разкриване на корупция и злоупотреба с власт, лошо управление на държавно имущество, каквото се явяват металните подземни богатства, и други нецелесъобразни действия и/или бездействия на административни органи и длъжностни лица, с които действия и/или бездействия се засягат държавни и обществени интереси, както гласи буква г) на същия §1, т.5. от ЗДОИ.“

Държавната администрация, представлявана в лицето на Министерски съвет, представлявана от г-жа Ралица Тоширова, държавен експерт в Дирекция „Правителствена информационна служба“, упълномощена със Заповед на Министерски № В-110 от 11.11.3013г., подписана от Министърпредседателя на Република България, г-н Пламен Орешарски отговори: „Не. Концесионерите не искат да се разкриват договорите и затова няма да Ви ги покажем.“ и безцеремонно погази всички права на българските граждани на достъп до информация.

Ето пълния текст на решението на г-жа Тоширова
Отказвам достъп до исканата информация:
1. На основание чл. 4, ал. 1 ЗДОИ поради това, че за осигуряване на достъп до информацията в концесионните договори съществува специален ред, определен със ЗК. Данните за предоставените концесии съгласно посочените в т. 1-5 концесионни договори се съдържат в НКР, поддържан от Министерски съвет. В него е цялата актуална информация относно сключените концесионни договори за предоставяне на концесии в съответствие с ч. 92, ал 1, т. 5-12 ЗК. За достъпа до информация е предвиден специален ред чрез интернет ( 
http://www.nkr.government.bg )

2. На основание чл. 31, ал 3 ЗДОИ – поради отказ на концесионерите и задължението на административния орган да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация. В изпълнение на чл. 31, ал 4 ЗДОИ Ви информирам, че детаилната информация за концесионните договори е публична и може да бъде открита на страницата на НКР http://www.nkr.government.bg по съответните от Вас партиди.

3. На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗДОИ чиято разпоредба изисква описание на исканата информация, а не на документ.

ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ
В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВИТЕЛСТВЕНА
ИНФОРМАЦИОННА СЛУЖБА“:
РАЛИЦА ТОШИРОВА

Г-н Димо Карабоюков от Хасково и Роман Кендеров от София са сред десетките български граждани, завели дела в Административен съд София-град, обжалвайки решенията, в което Министерски съвет им дава отказ, относно разкриването на договорите за златоносните концесии посочени в заявлението.

Мотивите на г-н Карабоюков и г-н Кендеров за завеждане на делото са, че националния интерес стои над частния, че исканата информация е нужна, за да се установи дали има злоупотреба с власт и дали при отдаването на концесиите е имало корупционни практики.

Аргументите на защитата на МС, в лицето на юрисконсулта на МС г-н Христо Градинаров са, че в договорите за концесиите имало клауза за конфиденциалност, но това бе оборено от представените на съда от ищците факти и доказателства и опита на МС да оспори обществения интерес бе пресечен от съдия Славина Владова от Административен съд София-град, II отделение XXXVII състав на публично заседание на 12.06.2014 г 29.05.2014г., която чрез решение №4041 по дело №3524/2014 и решение № 4042 по дело 3732/2014 реши, че отказа на Министерски съвет, в лицето на г-жа Ралица Тоширова, държавен експерт в Дирекция „Правителствена информационна служба“ е несъстоятелен.

На 18.06.2014 година Административният съд в София взе решение, че договорите за златните концесии са от обществен интерес и Министерството на икономиката и енергетиката е длъжно да ги разкрие пред заявителя.
Ето какво точно реши Административният София-град II отделение XXXVII състав на публично заседание на 29.05.2014 реши, че отказа на Министерски съвет, в лицето на г-жа Ралица Тоширова, държавен експерт в Дирекция „Правителствена информационна служба“ е несъстоятелен.
Поради това, че дела №3524/2014 и 3732/2014 разглеждат един и същи казус и решенята са сходни, то ще приведа цитати по решение 4041 по дело №3524/2014:

„административният орган незаконосъобразно е приел за водещо изискването за охрана на интересите на търговските дружества – трети лица, като е пренебрегнал законово регламентираното право за общодостъпност и публичност на данните свързани с предоставянето на концесии за добив на подземни богатства, изключителна държавна собственост, включително на суверена на тази държава, съобразно чл. 1 ал.2 от Конституцията на РБ.“

И още:
„На следващо място следва да се посочи и че ограничените по чл.17 ал.2 от ЗДОИ не важи в случаите на надделяващ обществен интерес, както и съобразно чл.31 ал.5 от ЗДОИ не е необходимо съгласието на трето лице отново при наличието на надделяващ обществен интерес. Най-накрая следва да се посочи, че съобразно § 1 т. 5 от ДР на ЗДОИ „Не представляват производствена или търговска тайна“ факти, информация, решения и данни, свързани със стопанската дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването ѝ. До доказване на противното обществен от разкриването е налице, когато тя б) улеснява прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 ал.1 относно вземаните от тях решения; в) гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите задължения от субектите по чл. 3; г) разкрива корупция и злоупотреба с власт, лошо управление на държавно или общинско имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия и бездействия на админиостративните органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, правата или законни интереси на други лица; е) е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата, задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3. Видно от цитираното в конкретния случай настоящият състав намира, че е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1 т.5 и 6 от ДР на ЗДОИ, а търсената информация, включително за цената на заплащаните концесионни такси, но и другите параметри на концесионните договори не представлява търговска тайна § 1 т.5 и в частност по конкретното описание на б. „е“ от посочената разпоредба. В този случай е налице и презумцията за надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1 т.5б. „е“ доколкото в конкретния случай с търговската информация свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата, задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3. от ЗДОИ, а именно РБ представлявана от своето правителство, още повече такава, която е обявена от законодателя за публична с изрични разпоредби на Закона за концесиите и Правилника за неговото приложение..

Поради гореизложеното, при разглеждане на заявлението за достъп до обществена информация във връзка с търсените концесионни договори административният орган е следвало да предостави търсените данни, за които законово е регламентирано, че са публично достъпни.

Ето и самото решение произтичащо от мотивите на съдия Славина Владова, относно казуса:

 

РЕШЕНИЕ №4041 ПО ДЕЛО №3524/2014

Воден от горното и на основание чл.172 ал. 2, чл. Ч73 ал 2 и чл 174 от АПК съдът


РЕШИ:


ОТМЕНЯ Решение от 18.03.2014г. на Държавен експерт в Дирекция „Правителствена информационна служба“ към Министерски съвет на Р България (МС на РБ), с което е отказан достъп до обществена информация по заявление за достъп до обществена информация вх. № 03.07 – 67 от 06.03.2014 на жалбоподателя Димо Георгиев Карабоюков от с. Поповец, общ. Стамболово обл Хасково.

ИЗПРАЩА преписката поисканата със заявление на Държавен експерт в Дирекция „Правителствена информационна служба“ към МС на РБ с указание да предостави на Димо Георгиев Карабоюков от с. Поповец, общ. Стамболово обл Хасково поисканата със заявеление вх. № 03.07 – 67 от 06.03.2014 обществена информация в срок от 1 (един) месец от влизане на решението в сила.

РЕШЕНИЕ № 4042 ПО ДЕЛО 3732/2014
Воден от горното и на основание чл. 172 ал. 2, чл. 173 ал. 2 и чл. 174 от АПК, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение от 18.03.2014г. на Държавен експерт в Дирекция „Правителствена
информационна служба“ към Министерски съвет на РБългария (МС на РБ), с което е
отказан достъп до обществена информация по заявление за достъп до обществена
информация вх. № 03.07–203 от 07.03.2014г. на жалбоподателя Р. Д. К. от [населено
място].

ИЗПРАЩА преписката на Държавен експерт в Дирекция „Правителствена
информационна служба“ към МС на РБ с указание да предостави на Р. Д. К. от
[населено място] поисканата със заявление вх. № 03.07 – 203 от 07.03.2014г.
обществена информация в срок от 1 (един) месец от влизане на решението в сила.

АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – СОФИЯ И СЪДИЯ СЛАВИНА ВЛАДОВА – XXXVII СЪСТАВ, II ОТДЕЛЕНИЕ, ПОСТАНОВЯВАЙКИ ТОВА СПРАВЕДЛИВО РЕШЕНИЕ В ПОЛЗА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НАПРАВИ ОЩЕ ДВЕ МАЛКИ КРАЧКИ КЪМ ГОЛЯМАТА СПРАВЕДЛИВОСТ!

НИЕ ОТ FREINews КАТО ПОДКРЕПЯЩИ ТАЗИ СПРАВЕДЛИВА КАУЗА, ПОЗДРАВЛЯВАМЕ XXXVII СЪСТАВ, II ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВА, ЧЕ СЕ ОСМЕЛИ ДА НАПРАВИ И ТАЗИ ТАКА НЕОБХОДИМА СТЪПКА.

Цялото РЕШЕНИЕ №4041  ПО ДЕЛО №3524/2014 
Цялото РЕШЕНИЕ № 4042 ПО ДЕЛО 3732/2014
Събитието:https://www.facebook.com/events/430280900439184/

Сайта:http://zazemiata.com/

България е държавата с най-ниски доходи от собствените си подземни богатства. В света! Тук концесионната такса е 1,5%, а данък печалба – 10% = 11,5%. Африканските страни, богати на злато и други стратегически метали взимат от концесионерите над 50% такса + данък. В повечето от тях държавата има пряко участие в концесиите.

В Европа: Във Франция всички ключови концесии са държавни. В Норвегия държавата държи задължително 90% от всяка концесия за подземни богатства.

Наскоро киргизстанският народ след бурни протести и полицейско насилие изгони чуждестранните концесионери на злато. Народът в тази бедна страна реши, че 33% концесионна такса е несправедлива и го ощетява. В България таксата е 1,5%

Министерството има възможност също да изрази вярност към обществения интерес, не към този на чуждестранните компании, и да даде договора. А може и да обжалва съдебното решение.

Свързани публикации по темата:

ЛЕГИТИМИРА ЛИ РЕШЕНИЕ № 3395 ПО ДЕЛО № 12163/2013 СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА АНОНИМНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ?

ЧИНОВНИК В МС ПРЕНЕБРЕГНА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ В ЧАСТНА ПОЛЗА

ДЕЛО №1147/2013 МАЛКА КРАЧКА КЪМ ГОЛЯМАТА СПРАВЕДЛИВОСТ

ЕДИН БЪЛГАРИН САМ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА-2

ГЛЕДАЙТЕ „КРИМИНАЛНИТЕ ЗЛАТНИ КОНЦЕСИИ – ГЕРГЕЛЧЕВ, Д-Р НА ГЕОЛОЖКИТЕ НАУКИ!“

ДЕЛО №1147/2013 ЧОВЕКА, КОЙТО СЪДИ ДЪРЖАВАТА, ЧЕ Е ДОПУСНАЛА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА БЪДЕ ОГРАБЕН

ДА ПОДКРЕПИМ ЧОВЕКА, КОЙТО СЪДИ ДЪРЖАВАТА, ЧЕ Е ДОПУСНАЛА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА БЪДЕ ОГРАБЕН!

КАКВО МИСЛЯТ БЪЛГАРИТЕ ЗА КОНЦЕСИИТЕ

КОНЦЕСИИТЕ – НОВАТА НЕОКОЛОНИАЛНА ПОЛИТИКА, СРЕЩУ, КОЯТО СЕ БОРИМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

МОТИВИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИЕ ЗА ЗПБ

ПРОТЕСТ СРЕЩУ ОГРАБВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

http://zazemiata.com/koncesii-reshenie-na-sada/

ОЩЕ ДВАМА БЪЛГАРИ, НЕПРИМИРИМИ С ГРАБЕЖА НА НАЦИОНАЛНИТЕ БОГАТСТВА НА БЪЛГАРИЯ, ЗАВЕЖДАТ ДЕЛА СРЕЩУ АДМИНИСТРАЦИЯТА

СЪДЯ ДЪРЖАВАТА

РОМАН КЕНДЕРОВ: ЕДИН БЪЛГАРИН САМ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА!

ЗЛАТОДОБИВА КАТО ФОРМА НА ГРАБЕЖ

Открийте разликите между колониалистите и днес.

Реклами

5 thoughts on “РЕШЕНИЕ №4041 ПО ДЕЛО №3524/2014 И № 4042 ПО ДЕЛО 3732/2014: ОЩЕ ДВЕ МАЛКИ КРАЧКИ КЪМ ГОЛЯМАТА СПРАВЕДЛИВОСТ

  1. Pingback: НАРОДЪТ ПОБЕДИ ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ В СЪДА СРЕЩУ ЗЛАТНИТЕ КОНЦЕСИОНЕРИ | FREI NЕWS

  2. Pingback: Отговор на 10-те въпроса свързани с дело №1147/2013 | FREI NЕWS

  3. С усмивки и фанфари от старите ленти
    Фанфари на „Работническо дело“ от путиновския комунист( без име) списващ невзрачното издание FREI NEWS . Това решение не е нито първото, нито второто, а последното от над 10 такива решения на съда издадени преди това. И какво като има решение на съда? И дори да е отворен договорът, какво ни топли това, защо не е развалена тази грабителска концесия?Защо не е потърсена отговорност на грабителите, защо златото не е конфискувано и върнато в страната?Ето, тези въпроси никой не си задава, нито търси отговор, но смело се свирят победоносни фанфари!!! Случаят повтаря един по-стар случай от 2006 г. когато Административния съд осъди Кунева да отвори и препрегодаря неизгодните присъединителните договори с ЕС, сключени от триото Кобурготски/Кунева, Паси абсолютно в национален ущърб на България само с тяхно еднолично решение, и специално да препорговори клаузата за затваряне на АЕЦ „Козлодуй“ и тя се направи на разсеяна и не изпълни решението на съда. За това обаче никой не и търсил отговорност?! Същото ще стане и сега, може да отворят договорите, но никой няма да се заеме да развали мръсния концесионен договор за златото на Челопеч, дадено на фирмата Дънди, зад която се крие МултиТруп играещ със всички наши олигархични партийни кланоне- БСП, СДС, НДСВ, ДПС, ГЕРБ и пълнещ техните партийни каси. А никой не желае да си помисли, че има установена абсолютна олигархична диктатура от една мафиотска олигархична шайка пълна с политици едни и също вече 24 години, налагаща ни ново мутроолигархично робство на смесените българо- руски -американски олигархични капитали, ръководеща се от Москва с диригентската приласка на САЩ и никой не ще да работи, дори да си помисли, как да се освободим от новото олигархично робство. Но в замяна на това ще се произведат поредните „национални герои“ или те ще си направят партия. И никой не се сеща думите на Левски“ Сегашната деспотско-тиранска система да заменим с демократска република“!!!

  4. Pingback: СЪДИИТЕ В АССГ ЗА ДЕСЕТИ ПЪТ РЕШИХА, ЧЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС СТОИ НАД КОРПОРАТИВНИЯ | FREI NЕWS

  5. Pingback: ЧИСЛОТО 13 СЕ ОКАЗА ФАТАЛНО ЗА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ | FREI NЕWS

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s