Отговор на 10-те въпроса свързани с дело №1147/2013

В събитието „Един българин сам срещу държавата“ бяха отправени няколко въпроса от някоя си Tanja Petrova и някой си Krasimir Kostadinov към г-н Роман Кендеров , който осъди Министерството на икономиката и енергетиката, затова, че не му бе предоставена информация, която да внесе яснота точно какво е положението с концесионните договори за стратегическите ресурси в Република България.
Въпреки, че питането е отправено персонално към г-н Кендеров, то засяга всеки от близо 700-те души, които са поискали въпросната информация от Министерски съвет.
Понеже и аз съм подал такова питане, както към МИЕ, така и към МС, то ще дам отговор на въпросите, доколкото счета, че те са уместни.


bg-zlato

ВЪПРОС № 1: Може ли Роман Кендеров да се представи накратко и да обясни личния си интерес и мотиви за завеждане на дело наред с крайната му цел?!
ОГОВОР: Аз не съм Роман Кендеров, а Мика Сийминеен, човек, който списва страницата FREI News и дава трибуна на всеки, който има какво да каже на обществото и на онези, които надигат глас със смислени искания, а не с някакви отвлечени такива.
Все още не съм завел дело срещу никое министерство, но се замислям да участвам в иск срещу МС или поне да окажа подкрепата при такъв иск, защото крайната цел на делото, за което е питането, а именно дело №1147/2013 е да се изясни точно като как са дадени тези концесии, какъв е реалния добив на руда, какво е съдържанието на металите в него, колко е реалното, което получава държавата и т.н.
Ще вметна, че самото Министерство на икономиката и енергетиката неотдавна откри, че минимум 20% от добива се укрива.

ВЪПРОС № 2.На какви факти се базира твърдението „най-ниска в света“ концесионна такса от 1,5% и на какви факти и данни се базират твърденията-сравнения с Франция и Норвегия?
ОТГОВОР: Нормално концесионните такси, даже и в африканските държави са доста по-високи от тези 1.5%. Но истината е, че концесионерите плащат 0.75% концесионна такса върху декларирания от тях добив.
Нормалните концесионни такси са много по-високи, варират от 30% до 90% от стойността на добива.
По френското законодателство, както и по законодателството на Кралство Норвегия, стратегическите ресурси не могат да бъдат отдавани на концесии, а също така според законодателството на Европейския съюз, не могат да се отдават на концесионери от трети страни (сиреч извън ЕС) находищата на стратегически ресурси.

ВЪПРОС № 3. Кой отговаря и проверява достоверността на цифровите твърдения и изчисления по това дело, при условие че в същото време се твърди отказ на иск за достъп до информация и 1 човек сам срещу държавата?
ОТГОВОР: Изчисленията на ресурсите, които се съдържат в земните недра се извършват от геолози, сиреч те се извършват на базата на геоложки проучвания, а пробите се дават за анализ и в референтни лаборатории, които измерват съдържанието на рудата, а от там по декларираното количество руда може да се каже с голяма точност количеството на съдържащите се във флупа /концентрата/ метали.
Конкретните данни, които са използвани са на базата на проучвания направени от покойния проф. д.г.м.н. Детелин Дачев и проф. д.г.м.н.Вълко Гергелчев, както и от информацията на НГР и НКР, която е достъпна, а също така и Геологически институт при БАН
Искането за информацията не е било подадено само от един човек, просто само един е завел дело, обжалвайки отказа на Министерството на икономиката и енергетиката.

ВЪПРОС № 4. Обърнато ли е внимание в съда на факта, че директора на „Дънди прешъс“ за България подава оставка и напуска поста си по сигнал на Бинев месец преди това дело?
ОТГОВОР: Алекс Нестор си подава оставката, поради изтичане на неговия мандат за поста. Дали Бинев е дал сигнал за това или не, това са само Ваши догатки.
Истината е, че Нестор се явява директор в предприятието, а в такива фирми директорите имат мандатност на поста. Алекс Нестор отива по-нагоре в пирамидата на управлението.

ВЪПРОС № 5. Обърнато ли е внимание на грубо нарушените човешки права и нанесените щети на българските работници и българите, живеещи в минни райони в България от страна на чужди фирми?
ОТГОВОР: Да, обърнато е внимание на посочените от Вас неща.
Аз лично съм видял с очите си какви точно щети са нанесени от концесионера в Челопеч и също така и от други фирми в региона. Неотдавна ТВ „Алфа“ засне незаконно пренасяне на хвост от ДПМ към „Асарел“, но г-н Главния прокурор на републиката все още не е благоволил да обърне внимание на това и да се разпореди за извършване на проверка дали има закононарушение от страна на ДПМ и „Асарел“.
Въпроса Ви обаче не е по същество спрямо делото и можех да го игнорирам, но не го направих.

ВЪПРОС № 6.Защо се допусна тази руда да се обработва извън България?
ОТГОВОР: Рудата поне официално се обработва извън Република България, а именно в Намибия заради съдържанието на арсен в нея.
Въпреки, че има закупена арсеноочистваща инсталация в Челопеч, то тя не е монтирана никога.
За всеки случай виж отговора на ВЪПРОС №5

ВЪПРОС № 7.Защо не се построиха обработващи единици и готовия продукт да се изнасяот нашата страна?
ОТГОВОР: Флотационните фабрики или както ги наричате „обработващи станции“ съществуваха до към 1997-8 година, но бяха закрити от правителството на Иван Костов.
Ние с г-н Кендеров и други лица сме внесли искане в Министерски съвет на 19.07.2013 за създавне на Национална геоложка агенция и Държавни минни компании, които да извършват проучванията на находищата и да ги експлоатират, но до момента нямаме отговор от въпросното ведомство.

ВЪПРОС № 8“ Защо „невидимо случайно“ едва към 2013 се води дело с твърдения за едва-ли не възраждането на „народна“ златна треска, а не по-рано и досега?!
ОТГОВОР: Делото се завежда поради отказа на МИЕ да предостави исканата от г-н Кендеров информация.
Тази информация е искана неколкократно, но е била отказвана.
Въпроса за стратегическите ресурси стои на дневен ред от доста време.
Чисто съвпадение е, че делото се завежда в края на 2013 година.
Ако търсите някакви конспирации, моля, сбъркали сте адреса.
Г-н Кендеров е вложил време и усилия, за да изгради своята теза пред съда, за да може да заведе дело по този доста сложен сам по себе си въпрос.
Така наречената от Вас „златна треска“ е измишльотина.
Целта и то от години е да се върнат стратегическите ресурси.
Тази кампания за връщане на стратегическите ресурси не е първата, имаше и по-раншни, аз самия съм участник в предходната от 2011 и 2012-та.
Просто тази е първата, която получи гласност.

ВЪПРОС № 9. Защо се смесват понятия и се скандира едва ли не революция и преврат заради елементарен иск за достъп до информация със съдебен протокол за достъп, който е едно безсилно нищо, МС има законно право да не спази и третира юридически правилно с отказ.
ОТГОВОР: Вижте сега, въпросния иск има за цел да се изясни точно с колко е ощетена Република България, да се установи точно какви са щетите и какви корупционни схеми са използвани, за да се стигне до там, че България да получава някакви си 0.75% концесионна такса, от която се отдържа „глоба“, затова, че златоносния концентрат се преработва в Намибия, като в същото време МИЕ няма орган, който да извършва проверка за достоверността на декларираното от концесионера пред концедента количество на концентрата и съдържанието му.
МС по ЗДОИ няма правото да даде отказ, когато информацията по ЗК и ЗПБ трябва да е публинча и цялостно да е публикувана в НКР.

ВЪПРОС№ 10. Смятате ли, че златни и държавни концесии са най-важното и трябва да са водещ приоритет на българите и България към Март 2014г.?
ОТГОВОР: Стратегическите ресурси са част от подземните богатства на Република България и по Конституця са изключително държавна собственост.
За никой не е тайна, че при отдаване на концесии, чиито такси са под 75%-85% от стойността на реално добитите ресурси държавата е ощетена.
Аз лично смятам, че е изключително важно концесионните договори да се суспендират и концесионерите на стратегически ресурси да бъдат изведени от владение на обектите, които са им били предоставени от концедента, защото реално погледнато самата концесия се явява нарушение на чл. 18., ал. 1, 2 и 6 от Конституцията на Република България, които гласят следното:
„(1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.
(2) Държавата осъществява суверенни права върху континенталния шелф и в изключителната икономическа зона за проучване, разработване, използване, опазване и стопанисване на биологичните, минералните и енергийните ресурси на тези морски пространства.
(6) Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото.”

И да отмени концесиите на националните богатства дадени в ръцете на частни фирми.
Исканията са по смисъла на Чл. 1. от Конституцията на Република България, който гласи следното:
„(1) България е република с парламентарно управление.
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.“

Ако се вгледаме ще видим, че концесионните такси, които се плащат на българската държава за добив на злато при експлоатиране златните находища в Челопеч и Крумовград срещу концесионна такса в размер на 1.5 % , че това противоречи на чл. 1., ал 3 и чл.18, ал. 6 от Конституцията на Република България, защото чрез отдаване на природните богатства на страната е присвоено осъществяването на националния суверенитет на Република България в полза на частна фирма, която изнася добитото и поради ниската концесионна такса ощетява българската държава с невнесените в държавния бюджет средства, които са от тези 1.5 % нагоре.

Връщането на стратегическите ресурси, както и на останалите не е приоритет само на месец март 2014г, а въобще.

Цялата статия КИРГИЗСТАН ГИ ИЗГОНИ, РЕД Е И НА НАС!!! (07.06.2013) , с която се обявява протеста, можете да прочетете на страницата на FREI News /https://sieminehn.wordpress.com/ , както и другите свързани с исканията и мотивите на протеста.
КАКВО МИСЛЯТ БЪЛГАРИТЕ ЗА КОНЦЕСИИТЕ (22.07.2013)
КОНЦЕСИИТЕ – НОВАТА НЕОКОЛОНИАЛНА ПОЛИТИКА, СРЕЩУ, КОЯТО СЕ БОРИМ (27.07.2013)
МОТИВИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИЕНИЕ ЗА ЗПБ (27.07.2013) / http://sieminehnjusto.wordpress.com/
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА /пак там и от същата дата/
ДЕЛО №1147/2013 ЧОВЕКА, КОЙТО СЪДИ ДЪРЖАВАТА, ЧЕ Е ДОПУСНАЛА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА БЪДЕ ОГРАБЕН (18.02.2014)

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

 

РЕШЕНИЕ №4041 ПО ДЕЛО №3524/2014 И № 4042 ПО ДЕЛО 3732/2014: ОЩЕ ДВЕ МАЛКИ КРАЧКИ КЪМ ГОЛЯМАТА СПРАВЕДЛИВОСТ

ЧИНОВНИК В МС ПРЕНЕБРЕГНА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ В ЧАСТНА ПОЛЗА

ДЕЛО №1147/2013 МАЛКА КРАЧКА КЪМ ГОЛЯМАТА СПРАВЕДЛИВОСТ

ЕДИН БЪЛГАРИН САМ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА-2

ГЛЕДАЙТЕ „КРИМИНАЛНИТЕ ЗЛАТНИ КОНЦЕСИИ – ГЕРГЕЛЧЕВ, Д-Р НА ГЕОЛОЖКИТЕ НАУКИ!“

ДЕЛО №1147/2013 ЧОВЕКА, КОЙТО СЪДИ ДЪРЖАВАТА, ЧЕ Е ДОПУСНАЛА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА БЪДЕ ОГРАБЕН

ДА ПОДКРЕПИМ ЧОВЕКА, КОЙТО СЪДИ ДЪРЖАВАТА, ЧЕ Е ДОПУСНАЛА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА БЪДЕ ОГРАБЕН!

КАКВО МИСЛЯТ БЪЛГАРИТЕ ЗА КОНЦЕСИИТЕ

statistika koncesii

КОНЦЕСИИТЕ – НОВАТА НЕОКОЛОНИАЛНА ПОЛИТИКА, СРЕЩУ, КОЯТО СЕ БОРИМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

МОТИВИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИЕ ЗА ЗПБ

ПРОТЕСТ СРЕЩУ ОГРАБВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

http://zazemiata.com/koncesii-reshenie-na-sada/

ОЩЕ ДВАМА БЪЛГАРИ, НЕПРИМИРИМИ С ГРАБЕЖА НА НАЦИОНАЛНИТЕ БОГАТСТВА НА БЪЛГАРИЯ, ЗАВЕЖДАТ ДЕЛА СРЕЩУ АДМИНИСТРАЦИЯТА

СЪДЯ ДЪРЖАВАТА

РОМАН КЕНДЕРОВ: ЕДИН БЪЛГАРИН САМ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА!

ЗЛАТОДОБИВА КАТО ФОРМА НА ГРАБЕЖ

ПРОТЕСТ СРЕЩУ ОГРАБВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Открийте разликите между колониалистите и днес.

Advertisements

3 thoughts on “Отговор на 10-те въпроса свързани с дело №1147/2013

  1. Pingback: НАРОДЪТ ПОБЕДИ ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ В СЪДА СРЕЩУ ЗЛАТНИТЕ КОНЦЕСИОНЕРИ | FREI NЕWS

  2. Pingback: СЪДИИТЕ В АССГ ЗА ДЕСЕТИ ПЪТ РЕШИХА, ЧЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС СТОИ НАД КОРПОРАТИВНИЯ | FREI NЕWS

  3. Pingback: ЧИСЛОТО 13 СЕ ОКАЗА ФАТАЛНО ЗА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ | FREI NЕWS

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s