Проекторешение за забрана на проучването и добива на фосилни горива по метода на хидравличното разбиване

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

РЕШЕНИЕ

за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България

Народното събрание на основание чл. 86 ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и изхождайки от принципа на предпазливостта по отношение на опазването на човешкото здраве и околната среда

РЕШИ:

1. Забранява прилагането на технологията хидравлично разбиване, хидравличен удар, хидравлично разпукване, хидрофракинг, фракинг и/или всяко друго наименование, което описва вкарването на смес от вода или други течни или гелообразни субстанции с химични съединения, елементи или компоненти, пропанти, флуиди, пропан, както и механични и/или органични пълнители, под налягане по голямо от 20 атмосфери под земята, при проучване и/или добив, с цел извличане на нефт или природен газ на територията на Република България
2. Забранява добива на шистов газ, газ от въглища или нефт от пясъци на територията на Република България.
3. Забранява теренни проучвания за издирване на находища или възможности за добив на нефт и природен газ на територията на Република България, които използват метода на хидравлично разбиване, методи отговарящи на описаните в т.1 или сходни методи.
4. Всички проучвателни или добивни дейности, предвиждащи описаната в т.1 или подобна технология, трябва да бъдат незабавно преустановени, считано от датата на обнародване на това решение. Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба от 100 000 000 лева и конфискуване на техниката и оборудването.
5. На физически и/или юридически субекти, получили вече разрешение за проучване, или концесия за добив на нефт и газ, засегнати от настоящата забрана, се дава срок от 3 месеца, от влизане в сила на настоящото решение, през което време трябва да представят за одобрение преработени работни проекти , невключващи забранените методи.
6. Субектите по т.5 не предоставили в срок или чиито нови работни проекти не отговарят на изискванията на това решение, губят правата дадени им със съответното решение или концесия, без право на компенсация или обжалване.
7. Забранява издаването на лицензи, сключването на концесионни и други договори, както и извършването на всякакви правни и фактически действия в нарушение на настоящето Решение.
8. Забраните не се прилагат за научно-изследователски проучвания, които едновременно отговарят на следните условия: извършват се от независими научни организации, нямат търговска цел, имат за предмет проучване рисковете от добива на нефт и природен газ и не използват забранения в т.1 метод на хидравлично разбиване и подобни на него.
9. Решението влиза в сила от датата на публикуването му в Държавен вестник.
10. Контролът по прилагането му се възлага на Министерски съвет.
11. Настоящата забрана е безсрочна и важи за цялата територия на РБългария, включително и за нашата акватория в Черно море.

Решението е прието от Четиридесет и първото Народно събрание на ………. 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

ВНОСИТЕЛИ:

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s